Начало Контекст Проект в община Шумен насърчава активното гражданско участие на младежите и предлага нови модели за интеграцията им в обществения живот
9209
България

Проект в община Шумен насърчава активното гражданско участие на младежите и предлага нови модели за интеграцията им в обществения живот

Младежите трябва да имат достъп до всички форми на участие в обществото, тяхната роля трябва да е утвърдена, а те трябва да осъзнават значението на своята активност за развитието на демократичното общество, по-специално в местния и регионален обществен живот, коментира в интервю Денислав Илиев от Фондация "Аделе", която реализира проекта „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на младежки политики в община Шумен“.Проектът е с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и е насочен към увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на младежки политики.

| 14 Май 2024, 19:01 ч.
Проект в община Шумен насърчава активното гражданско участие на младежите и предлага нови модели за интеграцията им в обществения живот
Проект в община Шумен насърчава активното гражданско участие на младежите и предлага нови модели за интеграцията им в обществения живот
Снимка © DFA

Младежите трябва да имат достъп до всички форми на участие в обществото, тяхната роля трябва да е утвърдена, а те трябва да осъзнават значението на своята активност за развитието на демократичното общество, по-специално в местния и регионален обществен живот, коментира в интервю Денислав Илиев от Фондация "Аделе", която реализира проекта „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на младежки политики в община Шумен“.

Проектът е с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и е насочен към увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на младежки политики. Основните целеви групи включват младежи между 15 и 29 години, които попадат в категория "граждани", НПО сектора, работещ по проблемите на младежката политика, и институциите, занимаващи се с младежите на местно и регионално ниво.

Целта е да се укрепи взаимодействието между гражданското общество и местната власт в областта на младежките политики чрез развиване и прилагане на ефективни модели за създаване на прозрачно управление. 

NRD24+ | Няма данни за възникнали сериозни инциденти и нарушения на обществения ред  по време на изборния ден във всички 493 секции на територията на област Стара Загора Toва, съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР. Оттам допълват, че е създадена необходимата организация за охрана при транспортирането на кни ...
Вижте повече

Укрепването на гражданското участие на младежите и създаване на Младежка стратегия за община Шумен

Илиев разказа, че проектът е постигнал значителен напредък в укрепването на гражданското участие на младежите в община Шумен, като по време на него са разработени и приложени нови модели за интеграция на младежите в обществения живот. По думите му са били отправени препоръки за подобрение на административните процеси и за усъвършенстване на структурите за взаимодействие, взимайки предвид мнението на Общинския младежки съвет. Политиките за младежите бяха популяризирани и интегрирани във стратегическите документи за развитие на младежта и общинския план за младежта. В резултат на тези усилия, общественият имидж и жизнените условия на младежите в община Шумен се подобриха значително, създавайки по-добра и по-възможна среда за тяхното развитие и участие в обществото, отбеляза Илиев. Той посочи, че по време на проекта е създадена и Младежка стратегия за Община Шумен за периода 2023 – 2027 г. 

Тя цели да служи за методически ориентир за развитието на младежката политика в общината, като в основата за бъдещето развитие на общината са младите хора.  

Участието на младежите в обществените процеси

Гражданското участие играе важна и водеща роля във формирането на младежките политики в община Шумен, като предоставя на младежите възможността да участват активно в процеса на вземане на решения и да се включат в разработването на стратегии и програми, които ги засягат директно. Тази ангажираност на младежите в обществените дела не само подобрява качеството на политиките, но и увеличава тяхната отговорност и ангажираност към общността, отбеляза Илиев. 

Той посочи, че в община Шумен се полагат усилия за насърчаване на гражданското участие на младежите чрез различни инициативи и мерки. Един от ключовите инструменти за това е създаването на Общинския младежки съвет, който представлява форум за обсъждане на въпроси, свързани с младежката политика, и за изява на мненията на младите хора. Общинският младежки съвет действа като свързващо звено между младежката общност и общинските органи, като осигурява представителност и влияние на младежите в процеса на вземане на решения, разказа Илиев. 

Освен това се провеждат редовни обществени консултации, работилници и срещи, на които младежите имат възможност да изразят своите гледни точки и да допринесат за формулирането на политики, които ги засягат. Тези събития са отворени за участие на всички заинтересовани младежи и се организират с цел насърчаване на диалога и обмена на идеи и опит между младежите и представителите на общинската администрация, добави той. 

Като важен аспект на гражданското участие на младежите в община Шумен Илиев посочи  и тяхната роля в мониторинга и оценката на младежките политики. Младежките организации и младежките лидери често участват в процеса на оценка на политиките и програмите, като предоставят обективни оценки и предложения за подобрения. Това допринася за повишаване на прозрачността и ефективността на младежките политики и за удовлетворяване на нуждите и очакванията на младежите, посочи той. 

Степен на удовлетвореност и участие на младите хора в решенията на местното управление

Младите хора в община Шумен показват значителен интерес към процесите на вземане на решения на местно ниво. Инициативите за включване на младежите в разработването на младежки политики и проекти са довели до повишена ангажираност и активност сред младите хора, посочи Илиев. Той отбеляза, че един от основните изводи е, че въпреки повишената ангажираност, много младежи не са достатъчно информирани за възможностите за участие в местното управление и за текущите младежки политики. Съществува нужда от по-добра комуникация и разпространение на информацията чрез подходящи канали, които достигат до младите хора, обясни той. По думите му въпреки създаването на Общинския младежки съвет и други младежки организации, представителността на младите хора в официалните структури на местното управление остава ограничена. Налице е нужда от по-широко представителство и включване на младежи с различен социален и икономически произход, отчете той. 

Той отбеляза, че младите хора оценяват положително съществуващите инициативи и проекти, насочени към тяхното включване в местното управление. Те смятат, че тези инициативи са полезни и допринасят за тяхното развитие и участие в обществения живот, добави Илиев. 

Оценката показва, че съществуват редица области, в които са необходими подобрения и реформи. Това включва усъвършенстване на механизмите за участие, създаване на повече възможности за обучение и развитие на младежките лидери, както и подобряване на инфраструктурата и ресурсите за младежки дейности, отбеляза Илиев. 

Един от изводите е, че младите хора се нуждаят от по-добра подкрепа и наставничество от страна на по-опитни лидери и експерти. Това ще им помогне да се включват по-успешно в процесите на вземане на решения и да развиват своите умения и компетенции. 

Относно ролята на НПО за гражданското участие Илиев посочи, че тя има важно място в подпомагането на младежкото участие в местното управление. Те предоставят платформи за изразяване на мнения и за организиране на различни инициативи, насочени към младежите, подчерта той. 

Повишаване на гражданското участие във формулирането и изпълнението на местните младежки политики

Предложените мерки включват разнообразни комуникационни инструменти като редовни пресконференции, публични информационни кампании и печатни материали. Също така се препоръчва създаване на месечен информационен бюлетин, който да предоставя актуална информация за дейностите на общинската администрация и важни събития в общността. За да бъде осигурена максимална ефективност, препоръките се адаптират към съвременните комуникационни потребности, включително използването на интернет страница, социални медии и други онлайн платформи. Освен това се насърчава включването на младежите и гражданите в процесите на вземане на решения чрез предоставяне на достъп до решенията на общинските съвети и заседанията им, обясни той. Илиев посочи, че от анкетно проучване за подобряване на младежките политики в община Шумен се извежда необходимостта от подпомагане на младежките организации чрез укрепване на взаимодействието с неправителствените организации (НПО). 

За изграждането на активно гражданско общество в община Шумен се предлагат конкретни мерки като доброволчество и гражданска активност. Илиев отбеляза, че дейността на доброволците сред младежите е слабо развита, като това се отразява и в мнението на гражданите и НПО. В следващата Стратегия за младежта трябва да бъде включено регламентиране, популяризиране и развиване на доброволчеството.

В Общинския план за младежта е засегната темата за гражданската активност, но липсват конкретни дейности за подкрепа. Препоръчват се примерни стъпки за осъществяване на гражданско образование, което да насърчи активността на младежите в развитието на гражданското общество на местно и национално ниво, коментира още Илиев. 

Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвимите групи в община Шумен" 

Проектът е един от ключовите за фондация „Аделе“. Илиев отбеляза, че след изпълнението му са постигнати значителни подобрения в няколко ключови области, свързани с образователната интеграция и ранното детско развитие на децата от маргинализираните общности в община Шумен. 

Някои от основните успехи са намаляване на процента на необхванатите деца в образованието, повишена училищна готовност, повишена семейна среда, повишена посещаемост на детска градина, социално-икономическа интеграция, създаване на устойчиви модели за подкрепа. 

Процентът на необхванатите в образование деца на възраст 5-6 години беше намален благодарение на активната работа в Клуб „Книжки и играчки – играйте с нас“ и усилията за включване на деца и техните родители в образователни дейности. Допълнителната педагогическа подготовка и лятната работа с деца, които ще постъпят в първи клас, доведоха до значително подобрение на училищната готовност сред децата от целевите групи. Децата бяха по-добре подготвени за равен старт в училище, посочи Илиев. 

Той отбеляза, че Клуб за родители „Когато бях дете“ е предоставил подкрепа и консултации на родители, което е довело до подобряване на родителските умения и семейната среда. Родителите получиха ценни знания и умения, които да прилагат в ежедневното възпитание и отглеждане на децата си, добави Илиев. Чрез образователната медиация и индивидуалната и групова работа с родители и деца от целевите групи, значително се увеличи посещаемостта на детска градина сред децата от ромски произход и други уязвими групи. Дейността допринесе за социално-икономическото интегриране на маргинализираните общности чрез комплексни мерки за образователни услуги за ранно детско развитие. Семействата бяха по-добре подготвени да участват активно в образователния процес на децата си и да им осигурят по-добро бъдеще.Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се постигна значителен напредък в ограничаването на предаването на бедността и неграмотността между поколенията, обясни Илиев. 

Той посочи, че изграденият Център за работа в общността и неговите дейности е създал устойчив модел за предоставяне на подкрепа на децата и техните семейства, който може да бъде използван и в бъдеще за подобряване на достъпа до образование и социална интеграция.

Тези постижения показаха, че проектът имаше значителен положителен ефект върху образователната и социална интеграция на децата от уязвимите групи в община Шумен и създадоха основа за продължаване и разширяване на усилията в тази област, каза още Илиев. 

Не пропускайте важните новини от деня. Последвайте ни в Google News Showcase
Бъдете информани с нашите тематични бюлетини:
Получавайте всеки ден най-важните новини и събития от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.
Получавайте най-важните новини и събития от Вашият град. От понеделник до петък от нашия редактор Стела Филипова
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
С приемане на почетния караул от президента Румен Радев започна състезание между оператори на дронове в Казанлък
С приемане на почетния караул от държавния глава и върховен главнокомандващ на Въоръжените сили на Република България Румен Радев започна в Казанлък състезанието между операторите ...
Независимо какво правителство предложи Борисов, ние ще бъдем ясна опозиция, каза Кирил Петков
Независимо какво правителство предложи Борисов, ние ще бъдем ясна опозиция, каза съпредседателят на "Продължаваме промяната" (ПП) Кирил Петков във видео във Фейсбук. Според Петков, ...
Десети ден придължават протестите на животновъдите от Пловдивско със затваряне на Подбалканския път
Десети ден продължават протестите на животновъдите от Пловдивско, които затварят всеки ден Подбалканския път между Карлово и Казанлък. От 09:00 до 10:00 часа днес десетки фермери о ...
Екипи на общински предприятия в Шумен работят по възстановяване на града след падналата снощи градушка
В резултат на интензивния дъжд, който падна в Шумен снощи в разстояние на 20 минути, 15 литра на квадратен метър, шахтите инцидентно са запушени от листа и клони, съобщи директорът ...
Докладът за обновяване и модернизиране на градския транспорт в София трябваше да бъде представен от всички групи в СОС, каза Иван Таков
Даваме брифинг заедно с Карлос Контрера като председател и зам-председател на Комисията по транспорт във връзка с рекламната акция на кмета Васил Терзиев и "Спаси София", които пре ...
ОЩЕ ОТ НОВИНИТЕ ДНЕС
С 2,8 на сто повече нощувки са регистрирани в област Пловдив през април 2024 г. на годишна база, по данни на НСИ
С 2,8 на сто се е увеличил броят на нощувките в област Пловдив през април тази година в сравнение със същия период на миналата година. Това показват последните статистически данни ...
Спад в броя на работещите места за настаняване и реализираните нощувки през април в Бургаско отчете националната статистика
Спад в броя на работещите места за настаняване и реализираните нощувки през месец април 2024 година в област Бургас отчете Териториалното статистическо бюро "Югоизток". През посоче ...
ГЕРБ канят в понеделник на преговори за съставяне на правителство политическите сили в 50-ия парламент, готови са на диалог и компромиси
ГЕРБ канят в понеделник представителите на политическите сили за разговори за съставяне на правителство в понеделник, заяви на първия брифинг, след изборите на 9 юни лидерът на пар ...
Евакуираха Община Чирпан заради намерени боеприпаси
Служителите в Община Чирпан са евакуирани заради намерени стандартни боеприпаси в сградата на местната администрация. Това съобщиха от пресцентъра на Областната дирекция на МВР в ...
Шест общински транспортни дружества са с изтекъл мандат още през 2022 г., съобщиха общински съветници от групата на ПП-ДБ-СС
Шест общински транспортни дружества са с изтекъл мандат още през 2022 г, съобщиха общински съветници от групата на "Продължаваме Промяната - Демократична България" ("Спаси София") ...
Тикер в 12:26 ч.
С 2,8 на сто се е увеличил броят на нощувките в област Пловдив през април тази г ...
9209
България

Проект в община Шумен насърчава активното гражданско участие на младежите и предлага нови модели за интеграцията им в обществения живот

Проектът е с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и е насочен към увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на младежки политики.Целта е да се укрепи взаимодействието между гражданското общество и местната власт в областта на младежките политики чрез развиване и прилагане на ефективни модели за създаване на прозрачно управление.Илиев разказа, че проектът е постигнал значителен напредък в укрепването на гражданското участие на младежите в община Шумен, като по време на него са разработени и приложени нови модели за интеграция на младежите в обществения живот
| 14 Май 2024, 19:01 ч.
Проект в община Шумен насърчава активното гражданско участие на младежите и предлага нови модели за интеграцията им в обществения живот
Проект в община Шумен насърчава активното гражданско участие на младежите и предлага нови модели за интеграцията им в обществения живот
Снимка © DFA

Младежите трябва да имат достъп до всички форми на участие в обществото, тяхната роля трябва да е утвърдена, а те трябва да осъзнават значението на своята активност за развитието на демократичното общество, по-специално в местния и регионален обществен живот, коментира в интервю Денислав Илиев от Фондация "Аделе", която реализира проекта „Увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на младежки политики в община Шумен“.

Проектът е с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Добро управление" 2014 - 2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, и е насочен към увеличаване на гражданското участие в процеса на формиране и контрол на изпълнението на младежки политики. Основните целеви групи включват младежи между 15 и 29 години, които попадат в категория "граждани", НПО сектора, работещ по проблемите на младежката политика, и институциите, занимаващи се с младежите на местно и регионално ниво.

Целта е да се укрепи взаимодействието между гражданското общество и местната власт в областта на младежките политики чрез развиване и прилагане на ефективни модели за създаване на прозрачно управление. 

Укрепването на гражданското участие на младежите и създаване на Младежка стратегия за община Шумен

Повече от NRD24+

Илиев разказа, че проектът е постигнал значителен напредък в укрепването на гражданското участие на младежите в община Шумен, като по време на него са разработени и приложени нови модели за интеграция на младежите в обществения живот. По думите му са били отправени препоръки за подобрение на административните процеси и за усъвършенстване на структурите за взаимодействие, взимайки предвид мнението на Общинския младежки съвет. Политиките за младежите бяха популяризирани и интегрирани във стратегическите документи за развитие на младежта и общинския план за младежта. В резултат на тези усилия, общественият имидж и жизнените условия на младежите в община Шумен се подобриха значително, създавайки по-добра и по-възможна среда за тяхното развитие и участие в обществото, отбеляза Илиев. Той посочи, че по време на проекта е създадена и Младежка стратегия за Община Шумен за периода 2023 – 2027 г. 

Тя цели да служи за методически ориентир за развитието на младежката политика в общината, като в основата за бъдещето развитие на общината са младите хора.  

Участието на младежите в обществените процеси

Гражданското участие играе важна и водеща роля във формирането на младежките политики в община Шумен, като предоставя на младежите възможността да участват активно в процеса на вземане на решения и да се включат в разработването на стратегии и програми, които ги засягат директно. Тази ангажираност на младежите в обществените дела не само подобрява качеството на политиките, но и увеличава тяхната отговорност и ангажираност към общността, отбеляза Илиев. 

Той посочи, че в община Шумен се полагат усилия за насърчаване на гражданското участие на младежите чрез различни инициативи и мерки. Един от ключовите инструменти за това е създаването на Общинския младежки съвет, който представлява форум за обсъждане на въпроси, свързани с младежката политика, и за изява на мненията на младите хора. Общинският младежки съвет действа като свързващо звено между младежката общност и общинските органи, като осигурява представителност и влияние на младежите в процеса на вземане на решения, разказа Илиев. 

Освен това се провеждат редовни обществени консултации, работилници и срещи, на които младежите имат възможност да изразят своите гледни точки и да допринесат за формулирането на политики, които ги засягат. Тези събития са отворени за участие на всички заинтересовани младежи и се организират с цел насърчаване на диалога и обмена на идеи и опит между младежите и представителите на общинската администрация, добави той. 

Като важен аспект на гражданското участие на младежите в община Шумен Илиев посочи  и тяхната роля в мониторинга и оценката на младежките политики. Младежките организации и младежките лидери често участват в процеса на оценка на политиките и програмите, като предоставят обективни оценки и предложения за подобрения. Това допринася за повишаване на прозрачността и ефективността на младежките политики и за удовлетворяване на нуждите и очакванията на младежите, посочи той. 

Степен на удовлетвореност и участие на младите хора в решенията на местното управление

Младите хора в община Шумен показват значителен интерес към процесите на вземане на решения на местно ниво. Инициативите за включване на младежите в разработването на младежки политики и проекти са довели до повишена ангажираност и активност сред младите хора, посочи Илиев. Той отбеляза, че един от основните изводи е, че въпреки повишената ангажираност, много младежи не са достатъчно информирани за възможностите за участие в местното управление и за текущите младежки политики. Съществува нужда от по-добра комуникация и разпространение на информацията чрез подходящи канали, които достигат до младите хора, обясни той. По думите му въпреки създаването на Общинския младежки съвет и други младежки организации, представителността на младите хора в официалните структури на местното управление остава ограничена. Налице е нужда от по-широко представителство и включване на младежи с различен социален и икономически произход, отчете той. 

Той отбеляза, че младите хора оценяват положително съществуващите инициативи и проекти, насочени към тяхното включване в местното управление. Те смятат, че тези инициативи са полезни и допринасят за тяхното развитие и участие в обществения живот, добави Илиев. 

Оценката показва, че съществуват редица области, в които са необходими подобрения и реформи. Това включва усъвършенстване на механизмите за участие, създаване на повече възможности за обучение и развитие на младежките лидери, както и подобряване на инфраструктурата и ресурсите за младежки дейности, отбеляза Илиев. 

Един от изводите е, че младите хора се нуждаят от по-добра подкрепа и наставничество от страна на по-опитни лидери и експерти. Това ще им помогне да се включват по-успешно в процесите на вземане на решения и да развиват своите умения и компетенции. 

Относно ролята на НПО за гражданското участие Илиев посочи, че тя има важно място в подпомагането на младежкото участие в местното управление. Те предоставят платформи за изразяване на мнения и за организиране на различни инициативи, насочени към младежите, подчерта той. 

Повишаване на гражданското участие във формулирането и изпълнението на местните младежки политики

Предложените мерки включват разнообразни комуникационни инструменти като редовни пресконференции, публични информационни кампании и печатни материали. Също така се препоръчва създаване на месечен информационен бюлетин, който да предоставя актуална информация за дейностите на общинската администрация и важни събития в общността. За да бъде осигурена максимална ефективност, препоръките се адаптират към съвременните комуникационни потребности, включително използването на интернет страница, социални медии и други онлайн платформи. Освен това се насърчава включването на младежите и гражданите в процесите на вземане на решения чрез предоставяне на достъп до решенията на общинските съвети и заседанията им, обясни той. Илиев посочи, че от анкетно проучване за подобряване на младежките политики в община Шумен се извежда необходимостта от подпомагане на младежките организации чрез укрепване на взаимодействието с неправителствените организации (НПО). 

За изграждането на активно гражданско общество в община Шумен се предлагат конкретни мерки като доброволчество и гражданска активност. Илиев отбеляза, че дейността на доброволците сред младежите е слабо развита, като това се отразява и в мнението на гражданите и НПО. В следващата Стратегия за младежта трябва да бъде включено регламентиране, популяризиране и развиване на доброволчеството.

В Общинския план за младежта е засегната темата за гражданската активност, но липсват конкретни дейности за подкрепа. Препоръчват се примерни стъпки за осъществяване на гражданско образование, което да насърчи активността на младежите в развитието на гражданското общество на местно и национално ниво, коментира още Илиев. 

Проект „Социално-икономическа интеграция на уязвимите групи в община Шумен" 

Проектът е един от ключовите за фондация „Аделе“. Илиев отбеляза, че след изпълнението му са постигнати значителни подобрения в няколко ключови области, свързани с образователната интеграция и ранното детско развитие на децата от маргинализираните общности в община Шумен. 

Някои от основните успехи са намаляване на процента на необхванатите деца в образованието, повишена училищна готовност, повишена семейна среда, повишена посещаемост на детска градина, социално-икономическа интеграция, създаване на устойчиви модели за подкрепа. 

Процентът на необхванатите в образование деца на възраст 5-6 години беше намален благодарение на активната работа в Клуб „Книжки и играчки – играйте с нас“ и усилията за включване на деца и техните родители в образователни дейности. Допълнителната педагогическа подготовка и лятната работа с деца, които ще постъпят в първи клас, доведоха до значително подобрение на училищната готовност сред децата от целевите групи. Децата бяха по-добре подготвени за равен старт в училище, посочи Илиев. 

Той отбеляза, че Клуб за родители „Когато бях дете“ е предоставил подкрепа и консултации на родители, което е довело до подобряване на родителските умения и семейната среда. Родителите получиха ценни знания и умения, които да прилагат в ежедневното възпитание и отглеждане на децата си, добави Илиев. Чрез образователната медиация и индивидуалната и групова работа с родители и деца от целевите групи, значително се увеличи посещаемостта на детска градина сред децата от ромски произход и други уязвими групи. Дейността допринесе за социално-икономическото интегриране на маргинализираните общности чрез комплексни мерки за образователни услуги за ранно детско развитие. Семействата бяха по-добре подготвени да участват активно в образователния процес на децата си и да им осигурят по-добро бъдеще.Чрез подобряване на готовността на децата за включване в образователната система и подкрепата за формиране на родителски умения сред уязвимите групи родители, се постигна значителен напредък в ограничаването на предаването на бедността и неграмотността между поколенията, обясни Илиев. 

Той посочи, че изграденият Център за работа в общността и неговите дейности е създал устойчив модел за предоставяне на подкрепа на децата и техните семейства, който може да бъде използван и в бъдеще за подобряване на достъпа до образование и социална интеграция.

Тези постижения показаха, че проектът имаше значителен положителен ефект върху образователната и социална интеграция на децата от уязвимите групи в община Шумен и създадоха основа за продължаване и разширяване на усилията в тази област, каза още Илиев. 

Бъдете информани с нашите
тематични бюлетини:
Получавайте всеки ден най-вълнуващите новини от рубриката във входящата си поща. Допълнителна информация за регистрацията и процедурата за доставка и анулиране (отмяна) можете да получите в нашият раздел NRD Бюлетини или, като натиснете на връзката или по-долу.
Получавайте най-важните новини и събития от Вашият град. От понеделник до петък от нашия редактор Стела Филипова
ОЩЕ ОТ РУБРИКАТА
С приемане на почетния караул от президента Румен Радев започна състезание между оператори на дронове в Казанлък
Независимо какво правителство предложи Борисов, ние ще бъдем ясна опозиция, каза Кирил Петков
Десети ден придължават протестите на животновъдите от Пловдивско със затваряне на Подбалканския път
Екипи на общински предприятия в Шумен работят по възстановяване на града след падналата снощи градушка
Докладът за обновяване и модернизиране на градския транспорт в София трябваше да бъде представен от всички групи в СОС, каза Иван Таков
ВРЕМЕ ЗА ЧЕТЕНЕ
   
Време за четене - месец Юни
Препоръчани заглавия
ОЩЕ ОТ НОВИНИТЕ ДНЕС
Контекст
С 2,8 на сто повече нощувки са регистрирани в област Пловдив през април 2024 г. на годишна база, по данни на НСИ
В детайли
Спад в броя на работещите места за настаняване и реализираните нощувки през април в Бургаско отчете националната статистика
Контекст
ГЕРБ канят в понеделник на преговори за съставяне на правителство политическите сили в 50-ия парламент, готови са на диалог и компромиси
Основна линия
Евакуираха Община Чирпан заради намерени боеприпаси
Сфера
Шест общински транспортни дружества са с изтекъл мандат още през 2022 г., съобщиха общински съветници от групата на ПП-ДБ-СС
На преден план
Пловдивският апелативен съд потвърди ареста на жена за палежа на апартамент
Основна линия
Община Варна започва проверки на заведения и магазини къде изхвърлят боклука
Контекст
Брутният вътрешен продукт на България може да е с до 5% по-висок, ако няма дискриминация към ЛГБТИ+, сочи доклад
Контекст
Аварирал кран е станал причина за проблеми с водоподаването в района на Черноморец, съобщиха от ВиК - Бургас
Местен фокус
С приемане на почетния караул от президента Румен Радев започна състезание между оператори на дронове в Казанлък
Още новини
ГОРЕ
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни.
Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.

NRD24 © 2024 Всички права запазени. Програма на NRD. Издател Nachrichtenabteilung DRF.
Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Германското законодателство за Авторско право.
ГОРЕ
Не изполваме интернет бисквитки. Не събираме лични данни и не споделяме такива с трети страни. Не прилагаме проследяващи или наблюдаващи маркетингови/рекламни системи.


NRD24 © 2024 Всички права запазени.
Издател Nachrichtenabteilung DRF.
Публикуваното съдържание, текст, снимки и графики е защитено от Германското законодателство за Авторско право.